Export OpenData 2023

Aplikace Klikací rozpočet Klikací rozpočet - Praha 5 Vám nabízí jedinečnou možnost poskytnutí dat o rozpočtu OpenData v přenositelných a otevřených formátech CSV, XML, JSON, OData a RDF. Kódování všech souborů je UTF-8.

Kompletní export datPříjmové položky

Položka Název Stáhnout OpenData
1341 Poplatek ze psů [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
1344 Poplatek ze vstupného [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
1349 Zrušené místní poplatky [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
1361 Správní poplatky [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
1511 Daň z nemovitostí [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
2141 Příjmy z úroků (část) [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
2229 Ostatní přijaté vratky transferů [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
2322 Přijaté pojistné náhrady [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
2328 Neidentifikované příjmy [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
4251 Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]


Výdajové položky

Položka Název Stáhnout OpenData
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5019 Ostatní platy [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5021 Ostatní osobní výdaje [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5024 Ostatní osobní výdaje nezařazené [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5131 Potraviny [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5132 Ochranné pomůcky [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5133 Léky a zdravotnický materiál [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5151 Studená voda [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5152 Teplo [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5153 Plyn [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5154 Elektrická energie [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5156 Pohonné hmoty a maziva [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5157 Teplá voda [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5161 Služby pošt [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5163 Služby peněžních ústavů [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5164 Nájemné [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5166 Konzultační, poradenské a právní služby [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5167 Služby školení a vzdělávání [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5168 Služby zpracování dat [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5169 Nákup ostatních služeb [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5171 Opravy a udržování [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5172 Programové vybavení [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5175 Pohoštění [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5176 Účastnické poplatky na konference [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5191 Zaplacené sankce [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5194 Věcné dary [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5361 Nákup kolků [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5424 Náhrady mezd v době nemoci [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5492 Dary obyvatelstvu [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5901 Nespecifikované rezervy [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5903 Rezerva na krizová opatření [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
6111 Programové vybavení [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
6121 Budovy, haly a stavby [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
6122 Stroje, přístroje a zařízení [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
6127 Umělecká díla a předměty [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
6130 Pozemky [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
6312 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
6322 Investiční transfery občanským sdružením [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
6329 Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]
6901 Rezervy kapitálových výdajů [XML] [CSV] [JSON] [ODATA] [RDF]